Patro Eisden Parallax
Ontdek hier de veilingresultaten!
info 18 dec. 2022 12:38
Ontdek hier de veilingresultaten! photo

De veiling voor onze jeugdwerking was een groot succes! Gisterenavond werd de online veiling na de wedstrijd tegen Winkel Sport afgesloten met een échte, fysieke veiling door Commercieel Manager Geert Smets en veilingmeester Bart Knuts. Ontdek hier de resultaten per speler.

Personen die hun truitje niet kwamen ophalen gisteren, worden in de loop van komende week gecontacteerd. 

1. Jordi Belin: €350
2. Senne Vandergeeten: €90
3. Kevin Kis: €105
4. Wouter Corstjens: €150
5. Jerome Kroonen: €110
6. Henk Dijkhuizen: €200
8. Nick Van Diest: €175 
9. Roman Ferber: €100
10. Mehdi Bounou: €150
14. Jordan Renson: €200
16. Sam Valcke: €185
17. Baud Terwingen: €299
18. Raoul Kenne: €105
19. Elisha Sam Bruce: €170
20. Niels Verburgh: €115
21. Yassin Gueroui: €200
22. Nathaniel Amoah: €98
24. Dylano Kokkinis: €100
25. Justin Verlinden: €120
26. Mark Hamm: €120
27. Arne Cuypers: €200
28. Yanis Mokthari: €125
29. Tom Pietermaat: €180
44. Livio Milts: €95
45. Leslie Bamona: €500

---------------------------------------------------------------------------------------------

Veilingreglement

BIED OP HET WEDSTRIJDSHIRT VAN JE FAVORIETE SPELER

Algemeen

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Patro Eisden, met ondernemingsnummer 0873.882.502 en maatschappelijke zetel te Kolenmijn Limburg Maaslaan 2, 3630 Eisden Maasmechelen

Hierna de Organisator genoemd.

Dit wedstrijdreglement legt de modaliteiten en deelnamevoorwaarden vast, die van toepassing zijn op de wedstrijd georganiseerd door de Organisator onder de naam ‘bied op het wedstrijdshirt van je favoriete speler'.
De wedstrijd loopt van 13/12/2022 om 00u01 tot 17/12/2022 om 22u45.

Deelname

Deelname aan de wedstrijd is gratis. Meerdere deelnames per persoon zijn toegestaan. Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die de Organisator in dit verband neemt. De Organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor om deelnemers die misbruik, fraude en/of bedrog plegen of misleiden, of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen, of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. De Organisator kan hiervoor onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld. De Organisator behoudt zich daarenboven het recht voor eventueel gerechtelijke stappen te ondernemen.

Wedstrijdvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden:

Wedstrijdverloop

De wedstrijd eindigt op 17/12/2022 om 22u45.


Fase 1: online invullen en verzenden van de inzending voor de wedstrijd op de website via bovenvermelde links

Elk bedrijf, organisatie, vzw, persoon... dat in België gevestigd is kan (meerdere keren) deelnemen aan de wedstrijd. Verder geeft elke deelnemer extra (contact)gegevens mee zoalssnaam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon.

Deze inzendingen worden verzameld via bovenvermeld invulformulier en de deelnemers ontvangen hierna een bevestigings e-mail.

De online veiling sluit op zaterdag 17/12/2022, 19u59.

Fase 2: offline veiling via 1 veilingsronde per shirt in de Mobisol VIP-lounge. 

Na de verzameling van de biedingen van alle deelnemers, zullen deze deelnemers + personen, bedrijven, enz... die nog niet deelnamen, de kans krijgen om deel te nemen in de fysieke veiling. Deze vindt plaats in de Mobisol VIP-lounge en start om 22u15, met 22u45 als einduur.

Het startbod per shirt in deze fysieke veiling is het meest recent online geboden bedrag. Bij twee biedingen van hetzelfde bedrag, waar geen van beide bieders zijn/haar/... bedrag wil verhogen, zal de eerste bieder als winnaar aangeduid worden.

De beslissingen tot aanduiding van de winnaars is definitief. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. De winnaar ontvangt volgende prijs: een gedragen en gehandtekend wedstrijdshirt van zijn/haar/... favoriete speler. De Organisator staat in voor de organisatie van deze prijs, in samenspraak met de winnaar.

De winnaar wordt ten laatste op 23/12/2022 persoonlijk gecontacteerd door de Organisator. Indien een winnaar niet binnen een termijn van 6 dagen zijn/haar/... contactgegevens aan de Organisator bezorgt voor het opsturen van de prijs, wordt hij onherroepelijk geacht afstand te doen van zijn of haar prijs. Er zal dan een nieuwe winnaar aangeduid worden. Dit zal het tweede hoogste bod zijn, geboden via de online of offline veiling.

Correspondentie

Behoudens anders gesteld in dit reglement wordt over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefonisch contact), niet tijdens de wedstrijd, noch erna.

Aansprakelijkheid

Indien overmacht of om het even welke andere omstandigheden buiten de wil van de Organisator dit vereisen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels en de te winnen prijs te wijzigen. Aanpassingen zullen kenbaar gemaakt worden via de website www.patroeisden.be. De Organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege de Organisator, noch kan de Organisator aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen.

Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee zij/hij deelneemt aan de wedstrijd goed functioneren. De Organisator kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van de Organisator.

Betaling, afhaling en levering van de gewonnen goederen

De winnaar van een wedstrijdshirt heeft de kans om het wedstrijdshirtshirt onmiddellijk te betalen. Dit kan zowel cash als elektronisch (bancontact of QR-code). IDEAL is niet mogelijk. Voor het gewonnen goed kan ook een factuur aangevraagd worden. 

Het shirt kan na de wedstrijd afgehaald en betaald worden in onze Mobisol VIP-lounge. Wanneer de winnaar een verzending via de post verkiest, dient eerst het geboden bedrag op het rekeningnummer van Patro Eisden te staan: BE29 3631 7507 7764. Bij verzending worden eventuele verzendkosten opgeteld bij het geboden bedrag van de veiling. Bijvoorbeeld: €150 (bod op wedstrijdshirt) + €8,99 (verzendkosten) = totaalbedrag van €158,99. Eerder wordt het gewonnen goed niet verzonden.

Verwerking persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is de Organisator als verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens die worden verwerkt betreffen identificatie-en contactgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de juiste registratie van de deelnemers en het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, de winnaars te bepalen, de mogelijkheid om met de deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname en/of winst, en om de eventueel gewonnen prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.

De wettelijke basis van deze verwerking is dat ze noodzakelijk is voor het realiseren van uw deelname tot deze wedstrijd volgens de voorwaarden van dit wedstrijdreglement.
Na het bekend maken van de winnaars worden de persoonsgegevens vernietigd. 

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wij nemen naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met onze medewerkers of betrokken personen van deze veiling.

Deelnemers hebben een aantal individuele rechten onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Belgische wet van 30 juli 2018 inzake bescherming van persoonsgegevens, zoals het recht om:
contact met ons op te nemen om informatie te vragen over welke persoonsgegevens wij over u beschikken;

  • eventuele foutieve persoonsgegevens die u (mogelijks) hebt verstrekt, te corrigeren;
    uw persoonsgegevens te exporteren naar een derde partij van uw keuze;
    de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te blokkeren of te beperken;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, voor zover deze verwijdering is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
  • Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u dit doen door per e- mail een verzoek in te dienen bij onze DPO, Patro Eisden via marketing@patroeisden.be met de duidelijke vermelding van [PRIVACY] in het onderwerp van de e-mail. Wanneer u contact met ons opneemt, gelieve dan specifiek te vermelden welke informatie u nodig heeft of welk recht u wenst uit te oefenen. Om misbruik of identiteitsfraude te voorkomen, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie en/of een geldig identiteitsbewijs (zoals een kopie van uw identiteitskaart of paspoort). Een antwoord op uw verzoek wordt gegeven binnen de vastgestelde termijn bepaald door het toepasselijke recht.

Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij onze DPO of kunt u er ook voor kiezen om uw klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien een deelnemer om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn/haar verstrekte persoonsgegevens vraagt voor het einde van de wedstrijd, zal zijn deelname ongeldig worden verklaard en kan deze deelnemer dienvolgens niet in aanmerking komen voor een prijs.

Slotbepalingen

Door deelname aan de wedstrijd, stemt de deelnemer in met bovenstaande bepalingen. Indien de deelnemer zich niet akkoord verklaart met de wedstrijdbepalingen, is deelname niet toegestaan.
Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de wedstrijd en/of de applicatie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel die exclusief bevoegd is.

De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te onderwerpen aan de bevoegde rechter.

Dit reglement werd opgesteld op 12/12/2022.


Bij vragen kan u steeds terecht bij Patro Eisden via marketing@patroeisden.be.

Deel dit artikel
Team M Pnt
1 Patro Eisden 37 83
2 R.F.C. Liège 37 83
3 Francs Borains 37 74
4 RAAL La Louvière 37 70
5 Jong KAA Gent 37 64
6 Olympic Charleroi 37 60